Föreningen Arrangörer i Norr

Föreningen Arrangörer i Norr arbetar för ett levande kulturliv i Norrbotten. Tillsammans stärker och synliggör vi Norrbottens kulturarrangörer genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och riktade projektsatsningar.

Bakgrund

Föreningen Arrangörer i Norr bildades 2020 med syftet att gemensamt med andra kulturorganisationer i Norrbotten dedikerat driva publik- och arrangörsutveckling inom kulturområdet i Norrbotten.

Föreningen är ett resultat av projektet med samma namn som initierades av Kulturföreningen Ebeneser under hösten 2017 utifrån definierade utmaningar och behov som arrangörerna inom kulturområdet hade. Syftet med projektet var att stärka identiteten och självförtroendet i rollen som arrangör genom kompetenshöjande insatser, skapa mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyten.

Under projekttiden började vi bygga upp en plattform som kunde verka brett för att stärka arrangörsledet. Vi arbetade med projektpartners för att erbjuda övergripande arrangörsfrämjande insatser, samt såg potentialen i att en förening skulle ha möjligheten att driva riktade projekt inom arrangörs-och publikutveckling i samverkan och organisationsöverskridande.

Föreningens verksamhet

Föreningen driver sedan 2021 projektet KulturCrew i samarbete med Norrbottensmusiken. Föreningen har beviljats utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet av Kulturrådet och Region Norrbotten för att driva projektet SamArr Norr. Föreningen fick under 22-23 projektstöd från av Sparbanken Nord för utveckling av ett arrangörsnätverk. Även under 2024-2025 har Sparbanken Nord gått in med finansiering för att ytterligare stärka Arrangörsnätverkets aktiviteter. Inför 2023 beviljades föreningen verksamhetsstöd från Region Norrbotten för första gången.

Genom det årliga regionala verksamhetsstödet från Region Norrbotten, finansiering från Sparbanken Nord och medlemsavgifter – kan föreningen arbeta långsiktigt och strategiskt med att vidare utveckla arrangörer i Norrbotten genom att erbjuda breda kompetenshöjande insatser och nätverksträffar.

Finansieringen möjliggör för föreningen att arbeta med medlemsrekryterande aktiviteter. Medlemskapet syftar till att bidra till en hållbar infrastruktur av arrangörer genom samverkan och medskapande. Medlemskapet erbjudas juridiska personer likväl som funktioner och privatpersoner, och utvecklas löpande.

Syfte

Arrangören utgör grunden för den kulturella infrastrukturen och består av föreningar, institutioner, kommuner, studieförbund, skolor, församlingar, näringsliv, ideella aktörer och lokala initiativ från privatpersoner. Vi vill erbjuda nätverk och möjligheter till mötesplatser där dessa träffas och stärker varandra som bransch och delar erfarenheter. Genom att stärka identiteten som arrangör, kompetensen för att arrangera inom kulturområdet och nätverket mellan arrangörer ska vi bidra till att öka professionaliseringen av branschen.

Genom att arbeta långsiktigt inom verksamheten med nätverksbyggande på organisationsnivå skapas möjligheter till att initiera, samordna ansöka om att driva fler relevanta och riktade projekt för främjande insatser för arrangörer inom kulturområdet. Exempel är KulturCrew som skapar möjligheter för ung delaktighet, stärker kulturens värde i samhället, samt bidrar till att uppfylla barnkonventionens mål. KulturCrew ger nya ingångar till kulturlivet och civilsamhället genom arrangörsrollen.

Projektet SamArr Norr arbetar kompetenshöjande kopplat till de olika konstnärliga områdena specifika utmaningar, med syfte att skapa fler modiga arrangörer och bidra till ett breddat deltagande och kulturliv. De genré och konstnärliga disciplinerna som är underrepresenterade är särskilt prioriterade.

Föreningen verksamhet och projektens aktiviteter ska ha lokal förankring, utgå från den lokala kontexten, och vi ska kontinuerligt lyfta goda exempel från Norrbotten, samt samverka med regionala organisationer och institutioner för spetskompetens inom områdena.

Arrangörer i Norr arbetar med att skapa mötesplatser och kompetenshöjande insatser som stärker människorna bakom Norrbottens kulturliv – arrangörer, producenter och kulturskapare. Vi arbetar inte med, eller stöttar kulturevenemangen i sig som arrangörerna skapar.

Vision

Föreningen siktar mot att vara en självklar samarbetspartner i olika åtgärder och arrangörsfrämjande insatser i Norrbotten. Visionen är att Föreningen Arrangörer i Norr ska vara en regionsövergripande resurs inom det fria kulturlivet, för arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten.

Stadgar Föreningen Arrangörer i Norr

Styrelse 2024

Ordförande: Fredrika Johansson, Kulturföreningen Ebeneser

Vice ordförande: Anna Björk, Riksteatern Norrbotten

Sekreterare: Åsa Danell, Norrbottensmusiken

Kassör: Elin Grunditz Fagerlund, BD Pop

Ledamot: Jimmy Lundegård, Aira Dance Company

Övriga förtroendevalda

Valberedning: Susann Jonsson och Mats Pontén.

Föreningsrevisor: Heidi Pessa, Ready AB

Kontakt

För kontakt hänvisar vi i första hand till vår mejladress: [email protected]

Eller till ordförande Fredrika Johansson: [email protected] / 076-110 09 79

Under respektive projekt hittar du kontaktuppgifter till aktuella projektledare.

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!